Hur fungerar kärnkraft?

11 augusti 2022

Kärnkraft fungerar enkelt uttryckt att man skapar elektricitet genom att klyva atomer. När man klyver atomer så skapas värme.

Kärnkraft fungerar enkelt uttryckt att man skapar elektricitet genom att klyva atomer. När man klyver atomer så skapas värme. Den här värmen används för att värma upp vatten och sedan låter man ångan driva turbiner och generatorer som i sin tur bildar elektricitet.

Så hur fungerar kärnkraft? Processen som används kallas inom fysiken för fission och det vanligaste ämne man använder sig av är uran. Detta brukar kallas för kärnbränsle. Efter klyvningen och när energin är utvunnen ur uranet så är kärnbränslet mycket radioaktivt. Det innebär att kärnkraften lämnar efter sig ett avfall som behöver hanteras, vilket varit det främsta motargumentet mot kärnkraft.

Vill du veta hur SenseNode energieffektiviserar svensk industri?

Hur påverkar kärnkraft miljön?

Själva processen i ett kärnkraftverk har minimal påverkan på miljön, jämfört med eldning av kol eller andra icke-förnybara energikällor som har ett konstant utsläpp ur sin process. Men kärnkraften efterlämnar ett avfall som skiljer sig markant från alla andra energikällor. Kärnbränslet måste tas om hand och slutförvaras på en plats där det kan ligga säkert i flera hundra tusen år.

 

Ett kärnkraftverk upptar samma yta som en större fabrik och har på det sättet en stor inverkan på den närliggande miljön.

 

Det finns också en viss risk med ett kärnkraftverk, då det hela tiden behöver hållas nedkylt. Skulle kärnkraftverket haverera och all kylning av någon anledning upphöra, skulle någonting som kallas för härdsmälta inträffa. Det är när reaktionen i kärnkraftverket blir okontrollerad. Det var vad som hände i exempelvis Tjernobyl och Fukushima. Radioaktivt avfall läckte ut i miljön och hade katastrofala följder framförallt för den närliggande miljön.

Vad är fjärde generationens kärnkraft?

Fjärde generationens kärnkraft handlar om den tekniska revolution som just nu pågår när det kommer till forskning och utveckling på kärnkraft. Med begreppet fjärde generationens kärnkraft menar man en totallösning för kärnkraften där många av de problem som förknippas med dagens kärnkraft hanteras.

Fjärde generationens kärnkraft är betydligt mer effektiv än dagens kärnkraft. Avfallet ska inte ha samma långa nedbrytningstid som idag. Det ska heller inte kunna inträffa några allvarliga olyckor av de slag som vi sett tidigare. Systemen ska byggas så att sådana scenarios helt enkelt ska vara omöjliga.Visste du att SenseNode utför energianalys?

Fördelar

Den största fördelen med kärnkraft är utan tvekan dess effektivitet när det kommer till att producera elektricitet på hög skala. Inga andra energikällor kommer ens i närheten av kärnkraften idag.

 

Om man bortser från det avfall som behöver slutförvaras, har kärnkraften en relativt lite påverkan på miljön. Processen släpper inte ut några giftiga gaser i atmosfären och bidrar på så sätt inte till den globala uppvärmningen, vilket är en mänsklighetens största utmaningar just nu.

Nackdelar

Nackdelarna med kärnkraften idag bygger framför allt på två saker. Dels den risk det innebär att driva ett kärnkraftverk. En olycka skulle kunna vara förödande för såväl miljön som människor och dessutom under flera tusen år framöver. Även om man lyckas hålla väldigt hög säkerhet på anläggningarna, vad händer om det exempelvis blir krig och anläggningen blir bombad?

 

Den andra nackdelen handlar om avfallshanteringen. Det blir ofta en moralisk fråga. Vilken rätt har vi att efterlämna farligt avfall till människor som föds om 1000 år?

Redo att energieffektivisera?

Boka demo för att se hur SenseNode kan tillföra kompetens och data till arbetet med energieffektivisering. 

Boka demo