ETT BEPRÖVAT SÄTT ATT JOBBA MED ENERGIEFFEKTIVISERING

ISO 50 001

ISO 50001 är en internationell standard som erbjuder ett beprövat och strukturerat tillvägagångssätt för energieffektivisering genom ett så kallat energiledningssystem. Standarden kräver kontinuerlig mätning och effektivisering av de största energiförbrukarna.

SenseNode tillhandahåller all funktionalitet som krävs för ett framgångsrikt arbete med ISO 50001. Dessutom ingår expertis inom energieffektivisering genom vårt advisoryprogram. Att kontinuerligt mäta och genomföra hållbarhetsinsatser ger inte bara en konkurrensfördel.

Det förstärker även företagets synlighet i hållbarhetsrapporter, särskilt gällande Scope 3-utsläpp.

ISO 50 001

Internationell standard för energiledning

ISO 50001 innebär att verksamheten etablerar en process för att kontinuerligt förbättra sin energianvändning. Ett energiteam skapas och en energy-policy tas fram. Arbetet förankras även i ledningen och en ledningsrepresentant utses. Arbetet bedrivs cykliskt genom ramverket Plan-Do-Act-Check vilket beskrivs i korthet nedan. 

01
Planera

Samla in och analysera data för din energianvändning. Detta görs genom att identifiera de största energianvändarna och att sätta upp mål och nyckeltal. Därefter fastställs en actionplan för åtgärder.

02
Genomför

Genomför de åtgärder som fastställts i planeringen. Säkerställ mätning och kontrollmekanismer så att förbättringen är ihållande.

03
Följa upp

Mät och verifiera förbättringarna som gjorts. Övervaka och reagera på avvikelser som upptäckts av kontrollmekanismer.

04
Förbättra

Utvärdera, kommunicera framsteg och resultat i organisationen och låt ledningen granska arbetet.

All funktionalitet som krävs för ett lyckat arbete med ISO 50 001

Rapporter

Använd Energy Analytics rapportmallar för ISO 50 001, för uppföljning och rapportering till ledning.

Energy performance Indicators (EnPI:er)

Skapa och följ upp relevanta Energy Performance Indicators, EnPI:er, såsom energi per omsättning eller producerad enhet.

Identifiera Significant Energy Users (SEU)

Som del av ISO 50 001 ska de största energianvändarna identifieras och prioriteras. Med kontinuerlig mätning kan ni ta ett informerat och korrekt beslut om var ert fokus bör riktas.

"Vi har många kunder som når bra resultat genom att arbeta på det strukturerade och beprövade sättet som ISO 50 001 innebär. "

Daniel Ling

Affärsutvecklare, SenseNode

Energiexpertis genom advisoryprogrammet

Genom advisoryprogrammet får du tillgång till energiingenjörer med erfarenhet som hjälper dig i alla steg av en ISO-certifiering.

Systemering

Som del av samarbetet med oss ingår en ordentlig kartläggning och genomgång av energianvändningen. Denna kan ligga till grund för systemeringsarbetet inom ramen för ISO 50 001.

Identifiera handlingsplan

Med datan som utgångspunkt skapar vår seniora energiingenjör en handlingsplan med åtgärder.

Kontinuerlig uppföljning

I advisoryprogrammet ingår kontinuerlig uppföljning på månadsbasis för att säkerställa framdrift i energiarbetet.

Vanliga frågor

Kan ni certifiera företag med ISO 50 001?

SenseNode agerar som part som tillhandahåller funktionalitet och vägledning i energiledningssystemet. Vi certifierar alltså inte företag men samarbetar gärna med certifierande part.

På vilket sätt underlättar ni i ISO 50 001?

Vi tillhandahåller all funktionalitet och mätning som krävs för en ISO-certifiering. Det innebär alltifrån analysverktyg såsom korrelationsanalys, tidsseriejämförelse till den faktiska mätningen.

Vad tillför ni kring dokumentationen?

Energy Analytics ersätter inte all den dokumentation som krävs för ISO 50 001 men kan däremot tillgodose all relevant data och utgör utmärkt rapporteringsunderlag.

Hur samlar och sprider ni data inom ramen för ert energiledningsystem?

Boka möte med oss om du vill veta mer om hur SenseNode kan göra ert arbete med ISO 50 001 enklare, billigare och mer effektivt.

Boka demo