Förenkla hållbarhetsrapporteringen enligt CSRD

Från och med budgetår 2024 träder det nya EU-direktivet CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) i kraft och medför nya krav på företags hållbarhetsrapportering samt att det kommer vara en del av förvaltningsberättelsen. Direktivet kommer inte enbart ställa krav på att man ska rapportera utan även hur man bedriver sitt hållbarhetsarbete, dvs. inte bara rapportera indikatorer och data utan även strategier, mål och processer.

Det kommer ställas högre krav på datakvalitén och rapporteringsprocesser, vilket i sin tur innebär att det kommer krävas tydliga aktivitetsplaner med mål, nyckeltal och åtgärder, från ledningsnivå ända ner till den operativa verksamheten.

På vilket sätt kan SenseNode hjälpa er verksamhet?

Med SenseNodes lösning kan ni arbeta proaktivt med era mål kopplat till er energianvändning. Med insamling av energidata på detaljnivå som dessutom är spårbar kan ni visualisera energianvändningen, få en överblick över er totala miljöpåverkan i hela verksamheten, agera på avvikelser, förbättra processerna och kontinuerligt följer upp på era mål. Med vår plattform Energy Analytics kan ni enkelt exportera den data ni behöver för att redovisa enligt CSRD kraven i önskat format till ert överordnade hållbarhetssystem.

  • Följ upp era mål och rapportera energianvändningen med förslag på åtgärder.
  • Kontroll över den totala miljöpåverkan, mäter er CO2 påverkan per producerad enhet.
  • Skapa hållbara och långsiktiga mål och strategier med hjälp av energidata på detaljnivå.

Insamling av data

Samla in spårbar energidata på detaljnivå från olika källor, såsom elförbrukning och värmeförbrukning. Detta minskar manuell arbetsbelastning och felaktigheter.

Analys

Kontroll och analys på verksamhetens energianvändning med förslag på åtgärder för att minska energianvändningen, spara pengar och miljön.

Rapportering

Exportera enkelt data kopplat till er energianvändning och CO2 påverkan till ert överordnade hållbarhetssystem.

Frågor och svar om CSRD

Vad är CSRD?

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) är EU:s förslag på ny lagstiftning om icke-finansiell hållbarhetsrapportering, en revidering av det nuvarande direktivet NFRD. Bakgrunden till uppdateringen är att NFRD ansetts vara för vag och otydlig, varför EU-kommissionen nu tar fram en tydligare och striktare lagstiftning. Målsättningen är att öka jämförbarheten, höja kvaliteten på den information som rapporteras samt underlätta för bolag att rapportera de sociala och miljömässiga effekterna av sin verksamhet på ett tillförlitligt sätt.

Vad är ESRS?

ESRS (European Sustainability Reporting Standards) är en ny gemensamma standard för hållbarhetsrapportering och talar om hur det ska redovisas.

ESRS är indelat i tre övergripande kategorier: Miljöfrågor, Sociala frågor och Företagsstyrning. Varje kategori ska rapporteras utifrån företagsstyrning, strategi, påverkan, risker och möjligheter, mätpunkter och mål.

Vilka omfattas av CSRD
  • Stora företag: Ett stort företag definieras enligt EU:s regler som ett företag som uppfyller minst två av följande tre kriterier:
  • en nettoomsättning på minst 40 miljoner euro
  • tillgångar på minst 20 miljoner euro
  • fler än 250 anställda.
  • Börsnoterade företag: Små och medelstora företag som är börsnoterade på EU-reglerade marknader (europeiska och utomeuropeiska). Kraven på små och medelstora företag förväntas vara något mindre strikta än för stora företag.
När ska man börja rapportera enligt CSRD?

Tillämpningen av CSRD kommer att ske i fyra steg.

Steg 1: År 2025 ska företag som redan omfattas av direktivet om icke-finansiell rapportering rapportera om räkenskapsåret 2024. 

Steg 2: År 2026 ska stora företag som för närvarande inte omfattas av direktivet om icke-finansiell rapportering rapportera om räkenskapsåret 2025. 

Steg 3: År 2027 ska börsnoterade små och medelstora företag (ej mikroföretag), små och icke-komplexa kreditinstitut och captivebolag för försäkring rapportera om räkenskapsåret 2026. 

Steg 4: År 2029 ska icke-europeiska företag med en nettoomsättning på över 150 miljoner euro inom EU och med minst ett dotterbolag eller en filial i EU som överskrider vissa tröskelvärden rapportera om räkenskapsåret 2028. 

Läs våra inlägg om CSRD