FÖRENKLA ENERGIKARTLÄGGNINGEN MED KONTINUERLIG MÄTNING

Energikartläggning, EKL

Genom detaljerad mätning och kartläggning av energianvändningen kan förslag på åtgärder tas fram. Dessa leder till lägre energianvändning, sänkta driftskostnader och minskad klimatpåverkan. 

Med detaljerad mätning på plats blir det enkelt och kostnadseffektivt att göra en energikartläggning enligt lagkraven. Energikartläggaren kan utföra delar av sitt arbete på distans, vilket innebär lägre resekostnader och färre besök. En kostnadseffektiv lösning som bidrar till ökad hållbarhet, särskilt för större verksamheter med flera anläggningar på olika geografiska platser. 

Vad är energikartläggning (EKL)?

I enlighet med EU:s energieffektivitetsdirektiv (EED) är större företag inom EU skyldiga att genomföra energikartläggning vart fjärde år. Energikartläggningen resulterar i en omfattande rapport som beskriver företagets totala energiförbrukning. Denna rapport ligger sedan till grund för åtgärder för energieffektivisering. Dessutom beskriver den en strategisk färdplan för verksamheten. En plan som innefattar mål såsom att följa upp energianvändning, minska driftskostnader och minska miljöpåverkan. 

Framtidssäkra för nya krav

Under perioden 2024-2027 kommer nya krav på EKL som gör att fler företag omfattas samt krav på ökad rapportering. De nya kraven innebär bland annat att företag med en årlig energianvändning mellan 2,8 och 23,6 GWh behöver genomföra energikartläggning antingen med certifierade energikartläggare eller med energiledningssystem, alternativt miljöledningssystem, med ett tillägg för energikartläggning.  

Ökat fokus på energieffektivisering

I det reviderade direktivet (EED) som styr EKL framgår ett ökat fokus på energieffektivisering och energibesparingaring, främst i form av ett höjt bindande energieffektiviseringsmål och ett fördubblat slutanvändningsbesparingsmål. Det innebär ökade investeringar i energieffektiviserande åtgärder.

Företag med hög energianvändning måste införa energiledningssystem

Företag med en årlig energianvändning över 23,6 GWh kommer behöva införa energiledningssystem (ISO 50001), alternativt miljöledningssystem med tillägg för energikartläggning. Här utgör mätning och kontinuerlig uppföljning grundläggande beståndsdelar.

Använd EKL till riktigt effektiviseringsarbete. Få en mycket bättre åtgärdsbedömning och inte en pappersprodukt.

Magnus Holfelt

Senior Energiingenjör, SenseNode

Snabbare, billigare och bättre energikartläggning med Energy Analytics

Med Energy Analytics kan du fokusera på den faktiska energieffektiviseringen och minska det administrativa arbetet väsentligt.

Handlingsplan med energiåtgärder

Använd de åtgärder och handlingsplaner du har tillgång till i det fortlöpande arbetet tillsammans med SenseNodes energiingenjörer.

Verifiera åtgärder

Genom realtidsmätning och uppföljning har du möjligheten att faktiskt veta om åtgärderna ger önskad effekt.

Se fördelning och uppdelning mellan förbrukare

Dela upp energianvändningen till fastighet, produktion, lager m.m. på det sätt som EKL föreskriver.

Vanliga frågor

Vad gäller för koncerner?

Som koncern gör du en övergripande EKL med alla anläggningar. Du kan själv göra en prioritering i vad som ska ingå, utgå från de med störst energianvändning. Varje enskild anläggning behöver göra sin energikartläggning utifrån vad som sägs i den övergripande energikartläggningen.

Jag hyr mina lokaler, ska de inkluderas i EKL?

Ni är endast skyldiga att kartlägga de delar av verksamheten som ni har rådighet över. I hyrda lokaler har hyresgästen i regel rådighet över sin egen verksamhets energi, men inte över byggnadens energianvändning. Energimyndigheten rekommenderar dock att ni samarbetar med er fastighetsägare för att få en helhetsbild av er energianvändning.

Hur redovisar jag?

Rapporten som görs ska ligga ute hos företagen och behöver inte skickas in. Energimyndigheten kan däremot begära in rapporten i samband med tillsyn, uppföljning och via ett rapporteringsförfarande.

Hur drar ni nytta av arbetet med EKL?

Prata med mig om energikartläggning.

Boka demo