Bufab Lann minskade sin elförbrukning med 22% genom användning av spårbar data

2019 blev BUFAB Lann AB introducerad i SenseNodes energiövervakningssystem. Redan vid den tidpunkten hade de tankar på att börja energieffektivisera och se över sin energianvändning, men de saknade nödvändiga mätverktyg.

Resultat i siffror

Total energieffektivisering
0 %

Motsvarande 917 790 kWh jämfört med föregående år

Situation

Vid den aktuella tiden kunde de endast se sin dagliga förbrukning, men med SenseNodes lösning skulle det innebära att de kunde se förbrukningen på detaljnivå och på så vis kunna göra justeringar och besparingar. Detta blev startskottet på deras arbete med att effektivisera sin energianvändning.

Lösning

Installationen av mätpunkter inleddes och med hjälp av SenseNodes experter konfigurerades dessa och kopplades sedan upp mot SenseNodes analysverktyg. BUFAB Lann fick nu en tydlig översikt över sin energianvändning och insikt i områden där de kunde justera parametrar för att effektivisera sina processer. Detta resulterade i minskad energiförbrukning och lägre kostnader.

Resultatet

Bufab Lann inledde sitt energieffektiviseringsprojekt genom att installera mätpunkter för datainsamling och analys. Den initiala fokuseringen var på tillverkningsutrustningen för att få en klar översikt och förstå hur energi användes; identifiera det lägsta behovet för drift, analysera baslast under helger då det inte förekommer någon produktion, med mera. I detta skede gjordes inte några investeringar av ny utrustning.

Under 2022 uppgraderades SenseNodes analysverktyg till Energy Analytics, vilket möjliggjorde en mer detaljerad överblick av energianvändningen. I oktober samma år initierades ett omfattande besparingsprojekt. Genom justering av rutiner, engagemang från medarbetare och se över baslasten lyckades BUFAB Lann minska sin elförbrukning med 22%, motsvarande 917’790 kWh, jämfört med föregående år. Denna framgång hade inte varit möjlig utan energiövervakning och mätning på detaljnivå.

Ytterligare besparingar uppnåddes genom justering av tvättprocessen, byte av kemikalier och sänkning av tvättemperaturen från 60°C till 40°C. Denna justering på en enda maskin resulterade i en minskning av energiförbrukningen med 30%.

Nästa steg i Bufab Lanns arbete med att effektivisera sin energianvändning är att upprätthålla de nuvarande nivåerna och sträva efter att förbättra dem ytterligare nästa år. Samtidigt överväger de att granska möjliga investeringar i maskinparken för att kunna maximera effektiviteten ännu mer.

Insikter

Enkelt att sätta och följa upp mål

Med SenseNodes Energy Analytics är det enkelt att sätta upp tydliga mål för sin energieffektivisering. Systemet ger detaljerad information om var energin tar vägen och förbrukningsdata. Analysera och kontinuerligt följa upp de åtgärder som rekommenderas för att sedan se resultat och potential för ytterligare energibesparingar.

Rutiner och engagemang

För att driva ett framgångsrikt energieffektiviseringsarbete krävs det förutom ett analysverktyg för mätning och analys, även etableras fasta rutiner och uppmuntra till engagemang hos alla inblandade.

Boka demo