Sågverk

Sågverk kan uppnå många fördelar genom att mäta och följa var energin tar vägen. Förutom energieffektivisering genom drift- och beteendeförändringar, kan du få inblick i processerna, jämföra utrustning, upptäcka fel i torkar och jobba med optimering av torktider.  

Kunder inom sågverk

Jämför torkar

Genom att jämföra torkar kan du se och jämföra energiprofilen för dessa. Få koll på hur energiförbrukningen fördelas för att kunna energieffektivisera och optimera processer.  

Klimatskal

Är isoleringen skadad eller är prestandan undermålig? Torkhusets isolering har en stor påverkan på torkens effektivitet.

Beteenden och rutiner

Säkerställ att kammartorkens värme är avstängd vid in- och utlastning under den varma årstiden. Undvik onödig drift av fläktar och pumpar.

Lönsamhet

Genom att mäta energiförbrukningen detaljerat får du en mycket bättre bild av respektive produkts kostnad och lönsamhet. Följ upp effektiviseringsarbetet med relevanta nyckeltal som exempelvis kWh/per torkad volym (värme och el), kWh/per producerad enhet, etc.

Mer än bara torkar

Precis som i andra industrier används mycket energi i sidoprocesserna. Här finns det möjlighet till enkla besparingar utan dyra investeringar.  

Belysning

Behövs full belysning? Undersök om den går att släcka eller minska utanför produktionstid.

Tomgångslaster

Åtgärder för energieffektivisering handlar bland annat om att se över dimensionering och tomgångslast av motorer, kompressorer och andra laster. Se till att dessa laster verkligen är avstängda när verksamheten inte är i drift.

Sågprocessen

Sågintag, sönderdelning och råsortering är energikrävande. Här kan du exempelvis optimera såghastigheten och minska tomgångskörningen. Det senare görs genom att stänga av motordrifter och aggregat som inte behövs för tillfället, främst utanför produktionstid. Även underhåll påverkar energianvändningen.

"Det blir ofta en aha-upplevelse när man jämför torkars effektivitet" i Energy Analytics får ni det svart på vitt. Detta skapar i sin tur incitament för effektivisering.

Magnus Holfelt

Senior Energiingenjör, SenseNode

Så hjälper Energy Analytics

Med Energy Analytics får du enkelt information om din energianvändning. Nedan är några exempel på funktioner som är extra relevanta för sågverk. 

Schemalagda larm följer produktionscykler

Med schemalagda cykliska larm vet du att effektförbrukningen är lämplig för varje steg i processen.

Visualisering av energidata

Sprid information kring energianvändningen i verksamheten, vare sig det handlar om aktuella energinivåer i torkar eller återkoppling om belysningen ska stängas av.

Korrelationsanalys

Jämför olika torkar eller energislag, hur förbrukas elenergi i förhållande till värmeenergi.

Hur kan du se över effektiviteten hos dina torkar?

Prata mer om energimätning och effektivisering med mig 

Boka demo