Hållbarhet inom industrin

Vi ser hur det inom politiken kommer fler och fler politiska beslut i försök att styra utvecklingen åt mer hållbarhet inom industrin.

Industrin står som bekant för en stor del av det totala utsläppet av koldioxid. Klimatdebatten rasar just nu över världen och allt fler inser att någonting drastiskt behöver göras här och nu. Vi ser också hur det inom politiken kommer fler och fler politiska beslut i försök att styra utvecklingen åt mer hållbarhet inom industrin.

Inom industrin pågår det sedan länge ett omställningsarbete, där man går mot minskade utsläpp och minskad miljöpåverkan. Här tittar man inte bara på sin egen produktion och vilka utsläpp som är kopplade dit, utan på hela verksamheten, från de krav man ställer på leverantörer till val av transporter. Företag som ligger steget före politiska beslut kommer vinna konkurrensfördelar när andra företag tvingas ställa om i sista stund.

CO2 utsläpp

CO2, eller koldioxid, är en gas som finns naturligt i atmosfären. Koldioxiden är en del av kretsloppet och är alltså i sig inte någon farlig gas. Men när vi människor förbränner kol och så bildas det mer CO2 utsläpp än vad atmosfären klarar av att hantera. Det här bidrar i sin tur till den så kallade växthuseffekten, med stigande temperaturer och ett kretslopp som sätts ur spel.

Alla människor på jorden måste dra sitt strå till stacken för att stävja utvecklingen och motverka att temperaturen stiger. Ett stort ansvar vilar på producenter av konsumtionsvaror och på hela industrin.Den teknologiska utvecklingen har gått snabb framåt på senare år. Framförallt har molnbaserade system (iiot) för industrin gjort stora och komplicerade produktionsprocesser mer lättöverskådliga och enklare att kontrollera. SenseNode är ett exempel på detta.

Tjänsten gör det möjligt att ta kontroll över sin produktion och sin energiförbrukning. Med automatisk mätning av kritiska parametrar sparar man tid, pengar, miljön och klimatet. Man kan se ögonblicksbilder och vidta åtgärder snabbt och effektivt. SenseNode är ett optimalt system för såväl industrin som för klimatet.

Sveriges utsläpp – Hur mycket är från industrin?

I Sverige står industrin för ungefär en tredjedel av de totala utsläppen av växthusgaser. Även om utsläppen från industrin har minskat en del sedan 1990 (-22%), så behöver det göras mycket mer för att de högt satta miljömålen som EU och Sverige satt upp ska nås.

Det pågår diskussioner inom EU, där man vill se över systemet med utsläppsrätter, för att sätta ytterligare press på industrin att ställa om och bli mer klimatneutrala. Det finns redan lösningar på marknaden som hjälper industrin att minska sin energianvändning och sina utsläpp. SenseNode erbjuder en av dessa lösningar.

Genom att energieffektivisera så sparar man också pengar. Samtidigt investerar man i en mer långsiktig produktionsprocess, med minskad risk för att politiska beslut ska medföra hastiga omställningar i produktionen. Här bör man ligga steget före politiken och visa vägen framåt i stället för att laga efter läge.

Utsläpp av koldioxid

Utsläpp av koldioxid är ett stort problem för klimatet. När vi pratar om växthusgaser och hur dessa påverkar kretsloppet, är det i regel koldioxid det handlar om. Det är utsläpp av koldioxid som gör att temperaturen på jorden stiger.

Det som händer när det blir för mycket koldioxid i atmosfären, är att värmen från jorden inte kan ta sig ut, utan blir kvar i atmosfären. Det här skapar en uppvärmningseffekt. Medeltemperaturen på jorden kommer att stiga. 2015 beslutade FN att man ska sikta på att uppvärmningen inte ska bli mer än 1,5 grader. Men även vid denna höjning av medeltemperaturen kommer det få stora konsekvenser för miljön. Ett exempel på detta är havsnivån, som kan komma att stiga med 40 cm till år 2100.

Utsläpp från industrin

Utsläpp från industrin är ett stort problem i världen och någonting som ständigt står på agendan när det hålls klimatmöten inom EU och inom FN. Hela tiden letar politiken efter olika sätt för att driva på utvecklingen i rätt riktning.

SenseNode är en modern och teknologiskt innovativ plattform som på ett effektivt sätt hjälper företag att minska sin egen miljöpåverkan. Investeringen är försvinnande liten, sett till vad man kan tjäna i pengar på en minskad energianvändning. Att miljöpåverkan dessutom minskar är en positiv effekt av detta.

Koldioxidutsläpp från industrin

När det gäller koldioxidutsläpp från industrin så är just CO2 den växthusgas som innebär mest problem för jorden. Koldioxiden blir ett stort problem för atmosfären som inte kan bryta ned så stora mängder koldioxid som vi människor släpper ut.

När vi människor andas ut luft, andas vi ut koldioxid. Men det här är en naturlig del av kretsloppet på jorden och är alltså inte några problem för atmosfären. Men när en bil förbränner diesel, bildas en så stor mängd koldioxid att jorden helt enkelt inte hinner med. Det här gör i sin tur att temperaturen i atmosfären stiger och vi ser den uppvärmning av jorden som vi nu kan bevittna.

Energi inom svensk industrin

Industrin står för en stor andel av den totala energianvändningen i Sverige. Under ett år förbrukas ungefär 142 TWh av svensk industri. Det kan vara svårt att sätta den siffran i något sorts samband, men sett över all energiförbrukning i Sverige, är industrins andel ungefär en fjärdedel.

De vanligaste energibärarna inom industrin är el och biobränsle. Som alla känner till så kan man skapa el på många olika sätt. När industrin förbrukar mycket energi, räcker inte den gröna elen till, utan elproducenterna behöver starta upp mindre miljövänliga produktionssätt för att få fram elen.

På industrin vilar alltså ett stort ansvar när det gäller att minska den totala energianvändningen i Sverige. Bara genom att minska användningen av energi, kan man ge jorden en chans att återhämta sig från den uppvärmning som nu satts i rullning.

SenseNode är en plattform som hjälper till med just detta. Genom att mäta på kritiska punkter i en anläggning och flytta all data upp i molnet, kan man få en värdefull överblick över energianvändningen på hela anläggningen. Det blir enkelt att se vilka åtgärder man kan vidta och vilken effekt sådana åtgärder får. I och med att data lagras i molnet, finns den tillgänglig för alla, oavsett vart man befinner sig. Allt som behövs är en internetuppkoppling. SenseNode är med och driver utvecklingen på miljöområdet och hjälper industrin att spara såväl pengar som miljö.